Active Life - AXA poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 15x

Životné poistenie od AXA

Minimálne poistné:

Nie je stanovené

Možné zľavy:

 • Zľava pre nefajčiarov
 • Zľava pre klientov s úverom
 • Zľava za výšky poistných súm
 • Zvýšené bonusové krytie za zdravý životný štýl (lekárske prehliadky preventívne)
 • Zľava za dvojicu osôb na poistnej zmluve
 • 5 % z ročného poistného pri poistnom nad 240 € ročne
 • 10 % z ročného poistného pri poistnom nad 480 € ročne
 • Špeciálny zľavový systém pre klientov s úverom
 • Uzatvorením získate zľavu na PZP, Havarijné poistenie príp. iný produkt od Axa

Benefity životného poistenia:

 • Progresia pri trvalých následkoch úrazu začína už od 10% telesného poškodenia – aj pri nižšej vážnosti úrazu dostanete viac peňazí
 • Poskytuje zľavu pre nefajčiarov a odmeňuje zdravý životný štýl
 • Aktívne poskytuje klientom rady, ako sa chrániť proti psychickým ochoreniam
 • Vysoká poistná suma bez nutnosti absolvovať lekársku prehliadku
 • Progresívne plnenie v prípade hospitalizácie v nemocnici
 • Ako jedna z mála poisťovní kryje aj rizikové tehotenstvo a s tým súvisiacu PNku
 • Asistenčné služby zabezpečia ľahší návrat do bežného života a uľahčia problémy s prípadnou hospitalizáciou, sú poskytované v rozsahu (ak sú dojednané):
Zdravotná asistencia
Prevoz z lekárskeho zariadenia na kontrolné
Vyšetrenie
Dovoz liekov
Telefonická služba zdravotných informácii
Domáca asistencia
Upratovanie domácnosti
Nákup základných potravín a hygienických potrieb
Vyberanie poštovej schránky
Starostlivosť o deti behom liečenia
Venčenie a kŕmenie psa alebo mačky

Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 6 mesiacov od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 18 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb. Počet osôb na zmluve je obmedzený na 8.

Pripodobnenie pripoistení:

Poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou
Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu
Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s lineárnym plnením
Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením do 400 % poistnej sumy
Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s progresívnym plnením do 700 % poistnej sumy
Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu od 10 % s progresívnym plnením do 400 % poistnej sumy
Poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu s plnením od 50 %
Poistné denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu od 22. dňa, s plnením od 1. dňa
Poistenie denného odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu od 7. dňa, s plnením od 1. dňa
Poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti s plnením od 1. dňa, s dobou trvania nad 60 dní
Poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti s plnením od 15. dňa
Poistenie dennej dávky pri pracovnej neschopnosti s plnením od 29. dňa
Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici následkom úrazu alebo choroby s progresívnym plnením
Poistenie dennej dávky pri pobyte v nemocnici následkom úrazu s progresívnym plnením
Poistenie rekonvalescencie následkom úrazu alebo choroby
Poistenie rekonvalescencie následkom úrazu
Poistenie chirurgického zákroku následkom úrazu alebo choroby
Poistenie chirurgického zákroku následkom úrazu
Poistenie pre prípad kritických ochorení:
 • Komplexný balíček
 • Základný balíček
 • Základný balíček s klesajúcou poistnou sumou
 • Balíček pre ženy
 • Balíček pre mužou
 • Detský balíček
Poistenie invalidnej penzie pre prípad plnej invalidity
Poistenie pre prípad invalidity s progresiou)
Poistenie pre prípad invalidity s progresiou a s klesajúcou poistnou sumou

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby