La Vita - Generali poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 16x

Životné poistenie od Generali

Minimálne poistné:

15€/mesačne (resp. 60€/ročne)

Možné zľavy:

Zlava až 25% z výšky poistné + navýšenie poistných súm až o 30% na riziká (na rizikách Závažné ochorenia, Závažné ochorenia pre deti, Trvalé následky úrazu, Chirurgický zákrok) v závislosti od výšky poistného

Benefity životného poistenia:

 • Priznaný investičný bonus v prípade investičného poistenie vo výške 25% z ročného poistného v 5. a 10. roku a potom 15% každé dva roky
 • Bolestné pre dieťa zdarma v prípade zlomenín (40 € za vážnejšie zlomeniny, ako je napríklad zlomenina lebečných či dlhých kostí alebo zlomeniny panvy, a 20 € za ostatné zlomeniny). Poistenie je poskytované do 18. roku veku dieťaťa. Maximálna výška poistného plnenia na 1 poistnú udalosť je 60 €.
 • Pri poistení PN v prípade hospitalizácie je vyplácaná dvojnásobná poistná suma
 • Atraktívne pre rodičov s detmi je pripoistenie ošetrovné, kedy v prípade OČR dlhšej ako 11 dní môže byť poskytnuté poistné plnenie až 250€
 • Možnosť kombinovať investičnú a rizikovú verziu poistenia
 • Možnosť poistenia sirotského dôchodku pre dieťa v prípade smrti rodiča
 • Pri dlhodobej PN sú kryté aj rizikové tehotenstvá

Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 6 mesiacov od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 24 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 6 mesiacov ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb. Počet osôb na zmluve môže byť max 6 poistených osôb.

Pripodobnenie pripoistení:

Smrť s konštantnou poistnou sumou
Smrť s klesajúcou poistnou sumou
HYPO poistenie v rozsahu nad 40 %
HYPO poistenie v rozsahu nad 70 %
Sirotský dôchodok
Závažné ochorenia – 15 chorôb
Závažné ochorenia – 37 chorôb
Detské závažné ochorenia – 16 chorôb
Detské závažné ochorenia – 34 chorôb
Dvojnásobné plnenie pre vybrané závažné ochorenia
Chirurgický zákrok
Invalidita v rozsahu nad 40 % – jednorazovo
Invalidita v rozsahu nad 40 % – dôchodok
Invalidita v rozsahu nad 70 % – jednorazovo
Invalidita v rozsahu nad 70 % – dôchodok
Denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 15. dňa
Denná dávka pri práceneschopnosti so začiatkom plnenia od 29. dňa
Ošetrovné
Denná dávka pri hospitalizácii
Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 0,001 %
Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením od 10 %
Denná dávka za dobu nevyhnutného liečenia úrazu so začiatkom plnenia od 8. dňa
Denná dávka pre prípad vážnejších úrazov so začiatkom plnenia od 15. dňa
Prémiová ochrana
Denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 40 %
Invalidita následkom úrazu v rozsahu nad 70 %
Oslobodenie od platenia priamej investície v prípade invalidity poisteného
Náhrada poistného v prípade dlhodobej práceneschopnosti poistníka
Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity poistníka
Oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka
Medicínska asistencia 

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné kedykoľvek