Profi Komplet - Kooperativa poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 10x

Životné poistenie od Kooperativa

Minimálne poistné:

15€ mesačne

Benefity životného poistenia:

  • Vysoké limity bez skúmania zdravotného stavu
  • Atraktívna zľava až do 40% štandardných cien pripoistení
  • Tradičný slovenský poisťovateľ s tradičným poistným krytím
  • Atraktívne pripoistenie zdravotníckych pomôcok a preplatenia nákladov na kúpu po poistnej udalosti úrazom

Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
  • Kritické choroby: 6 mesiacov od začiatku poistenia
  • Invalidita z dôvodu choroby: 24 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
  • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
  • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb. Možnosť až 4 poistených na jednej poistnej zmluve.

Pripodobnenie pripoistení:

Dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia
Dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
Úmrtie následkom úrazu
Trvalé následky úrazu
Čas nevyhnutného liečenia úrazu
Denné odškodné za pobyt v nemocnici
Odškodné za chirurgický zákrok
Invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
Pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
Pripoistenie vážnych chorôb
Pripoistenie onkologickej choroby
Pripoistenie zdravotníckych pomôcok 

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby