Finančné správy Fingo radí

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky?

daňový bonus z hypotéky

Daňový bonus na zaplatené úroky nahradil od roku 2018 štátny príspevok na bývanie pre mladých. Klienti, ktorí spĺňajú podmienky na jeho získanie, si ho môžu uplatniť prvý krát práve v tomto roku. Aká je výška daňového bonusu a aké podmienky musí klient spĺňať, aby mal naň nárok?

Čo je daňový bonus na zaplatené úroky?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky si môžu uplatniť klienti zo zmluvy o úvere na bývanie uzavretej po 31.12.2017 na účelovú hypotéku (nie refinančnú alebo bezúčelovú). Ide o formu priamej daňovej úľavy, čo znamená, že o sumu daňového bonusu sa klientovi zníži už vypočítaná daň z príjmov.

Kto si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky?

Výhoda je určená pre klienta, ktorý:

  • Ku dňu podania žiadosti splnil podmienku veku – minimálne 18 a maximálne 35 rokov a súčasne
  • Ku dňu podpisu zmluvy o úvere splnil podmienku príjmu – jeho priemerný mesačný príjem v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku v ktorom podpísal s bankou zmluvu o úvere, nepresiahol 1,3-násobok
    priemernej mesačnej mzdy na Slovensku podľa Štatistického úradu SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.
  • Zároveň nesmie byť súčasne spolužiadateľom na inej zmluve o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje daňový bonus. Pri manželoch taktiež platí, že výhodu si môže uplatniť iba jeden z nich a zároveň obaja musia splniť podmienku veku a príjmu.

Aká je výška daňového bonusu?

Daňová úľava je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2018, najviac však 400 eur. Počíta sa len z výšky poskytnutého úveru na bývanie do sumy 50 000 eur. Nárok vzniká počas piatich po sebe nasledujúcich rokov a to od mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. Čiže za rok 2018 vznikne väčšine dlžníkov nárok na pomernú časť daňového bonusu, lebo sa odvíja od počtu kalendárnych mesiacov, v ktorom platili úroky z úveru.

Ako prebieha proces uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky? 

Nárok na daňový bonus sa preukazuje potvrdením, ktoré vystavuje na požiadanie dlžníkovi banka. Väčšina bánk tlačivo vydáva na základe žiadosti klienta do 30 dní. Sú však aj také, ktoré tlačivo zasielajú automaticky poštou, alebo vo forme elektronického výpisu do Internet bankingu klienta.

Banka však nekontroluje a ani nemá zodpovednosť za splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu. Zodpovednosť za splnenie podmienok nároku má klient. On rozhodne, či si tlačivo zahrnie do svojho daňového priznania a tým požiada o daňový bonus alebo nie.

Ak je dlžník zamestnanec, môže si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky raz ročne prostredníctvom zamestnávateľa, u ktorého si požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka. Daňový bonus bude mať vyplatený najneskôr vo výplate mzdy za apríl, teda v máji. Zamestnanec si môže uplatniť tento bonus aj sám prostredníctvom podaného daňového priznania. V takomto prípade mu bude vyplatený daňový bonus v zákonom stanovenej lehote.

Rovnako cez podané daňové priznanie si daňový bonus môžu uplatniť aj podnikatelia. Keďže sa jedná o daňový bonus a nie o daňový výdavok, je možné si tento bonus uplatniť aj pri nulovom daňovom priznaní, prípadne pri vykázaní straty. V takomto prípade sa daňový bonus klientovi vráti ako preplatok.

Mohlo by vás zaujímať