Fingo radí Poistenie auta

Výpoveď PZP – pomôžeme vám


Povinné zmluvné poistenie (PZP) musí mať zo zákona uzatvorené každý držiteľ motorového vozidla. Podanie výpovede PZP je jednoduché, ale má svoje pravidlá – jeho základom je formulár. Ak si s ním neviete rady, pomôžeme vám ho vyplniť alebo pre vás nájdeme to najvýhodnejšie poistenie.

V článku sa dočítate:

 • Kto môže podať výpoveď PZP a ako ju oznámiť poisťovni
 • Pri akých situáciách môžete podať výpoveď PZP
 • Čo všetko budete potrebovať k výpovedi
 • Kedy dochádza k ukončeniu vašej zmluvy
 • Ako si rýchlejšie porovnať ceny PZP s FinGO.sk

Výpoveď poistnej zmluvy  

Lehota na vypovedanie poistnej zmluvy je najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy. Ak od poisťovne nedostanete oznámenie o zmene poistného najneskôr 10 týždňov pred výročím, od 1. 1. 2019 môžete poistenie vypovedať kedykoľvek pred začiatkom nového poistného obdobia. Ak výpoveď posielate poštou, musí byť doručená najneskôr v posledný deň pred začatím plynutia šesťtýždňovej lehoty. Neprihliada sa teda na dátum odoslania, ale prijatia výpovede v poisťovni.

Napríklad ak bol dátum začiatku vášho poistenia 1. 2. 2021, tak vašu výpoveď musí poisťovňa prijať najneskôr 19. 12. 2021. V prípade, že túto lehotu nestihnete, radšej výpoveď PZP vybavte osobne.

TIP: Ak chcete, aby sme vás včas upozornili, že sa blíži koniec výročia vášho PZP, kliknite sem. Nižšie v článku nájdete podrobne rozpísané všetky dôležité informácie, ktoré sa ešte oplatí vedieť.

Fingo.sk PZP strážca

V prípade, že formulár výpovede nemáte k dispozícii, môžete ho vypísať online a vygenerovať na našej stránke. Vo výpovedi PZP budete uvádzať dôvod výpovede, číslo aktuálnej poistnej zmluvy a názov poisťovne, vašu ŠPZ a osobné údaje.

Kto môže podať výpoveď PZP

Len ten, kto zmluvu uzavrel ju môže aj zrušiť. Možnosťou je aj notársky overené splnomocnenie. Ak je poistníkom vozidla právnická osoba, výpoveď môže podpísať zodpovedná osoba, ktorá podpisovala poistnú zmluvu, osoba s plnou mocou, prípadne člen štatutárneho orgánu, často konateľ.

Ako môžete oznámiť výpoveď poistnej zmluvy

Výpoveď môžete doručiť osobne na pobočke poisťovne alebo poštou. V prípade, že výpoveď doručíte osobne na pobočke alebo obchodnom mieste poisťovne, majte pri sebe platné doklady – občiansky preukaz či iný doklad, ktorým preukážete vašu totožnosť. Pozor! Výpoveď nemusí byť úspešná, ak by údaje na vašom doklade a poistnej zmluve neboli totožné.

TIP: Pri právnickej osobe sa pri osobnom podaní výpovede môžete stretnúť s overovaním, či ten, kto ju podáva je v tom čase riadne zapísaný v obchodnom registri.

Ak sa rozhodnete pre poštu, list odporúčame odoslať doporučene na adresu poistiteľa, aby ste mali potvrdenie. Inak sa môže stať, že výpoveď PZP nebude akceptovaná. Dajte si tiež pozor na to, aby bol odosielateľ ten, kto zmluvu uzavrel. Inak sa môže stať, že vám po prijatí vašej výpovede bude zástupca poistiteľa telefonovať, či si výpoveď skutočne želáte. Niektoré poisťovne akceptujú aj doručenie výpovede e-mailom.

Kedy môžete podať výpoveď PZP

Uplynutie doby, na ktorú bolo poistenie dojednané: Jedným z najčastejších dôvodov zmeny poisťovne je výška poistného. Tá nie je v poisťovniach rovnaká a ak si chcete overiť, či by ste mohli platiť aj menej, zadajte pár údajov do našej kalkulačky alebo nás kontaktujte.

 • O cene PZP rozhoduje aj to, do akého segmentu vás poisťovňa zaradí.
 • Znamená to, že poisťovne rozdeľujú klientov na rizikovejších a menej rizikových, dokonca na škodových a neškodových.
 • Tým vznikajú ešte väčšie rozdiely v cenách poistného. Priemerne sa pohybujú od 60 do 300 € ročne. 

TIP: Poistné sa odlišuje aj rôznymi pripoisteniami a výhodami, ktoré si môžete porovnať tu.

Nová cena poistného: Každá poisťovňa je povinná oznámiť vám zmenu výšky nového poistného najneskôr 10 týždňov pred tým, ako uplynie poistné obdobie vášho PZP. Ak sa tak nestane, môžete poistnú zmluvu vypovedať kedykoľvek pred uplynutím poistného obdobia.

Výpoveď do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy: Táto možnosť sa berie ako dohoda medzi poistencom a poisťovňou a môže sa realizovať z oboch strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je osem dní a ich uplynutím poistenie zanikne.

Výpoveď do mesiaca od škodovej udalosti: Obe strany môžu PZP vypovedať aj po vzniku škodovej udalosti, a to do 1 mesiaca od oznámenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej strane. Poistenie po tejto lehote zanikne. 

Zmena vlastníka vozidla – predaj vozidla: Pri prepísaní motorového vozidla v evidencii vozidiel na inú osobu, PZP pôvodného vlastníka zanikne. Nový vlastník by mal mať PZP uzavreté ešte pred zápisom zmeny do evidencie. Pri prepise totiž musí doklad o novom povinnom zmluvnom poistení doložiť.

Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel – odovzdanie značiek, odhlásenie: Ak motorové vozidlo zanikne, je vyradené z evidencie vozidiel alebo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, k výpovedi poistnej zmluvy je potrebné doložiť doklad o vyradení vozidla z evidencie.

Odstúpenie od zmluvy zo strany poisťovne pri vedomom porušení povinností poisteného: Poisťovňa má podľa Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od poistnej zmluvy v prípade, že toto porušenie zistil, a to do troch mesiacov od tohto zistenia.  

Odstúpenie od zmluvy z dôvodu nezaplatenia poistného: Ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, poisťovňa má právo odstúpiť od zmluvy PZP. Výnimka sa týka iba zmlúv, kde bola dohodnutá dlhšia lehota pre zánik PZP, maximálne však na 3 mesiace.

TIP: Zároveň myslite na to, že pri PZP, ktoré si uzatvárate na diaľku (čiže nie podpisom, ale zaplatením), musíte poistné zaplatiť do dátumu uvedeného na zmluve alebo v maili ako dátum prvej úhrady. V tento deň už samotná poisťovňa musí mať financie pripísané na svojom účte.

Ak platbu obdrží až po tomto termíne, vaša zmluva nemusí vôbec vzniknúť, čiže ostanete nepoistený a musíte si uzavrieť novú zmluvu. Dávajte na to pozor, lebo bez platného PZP vám hrozí pokuta. 

Odstúpenie od zmluvy zo strany poisťovne po poistnej udalosti: Môže sa stať, že ak poistený pri uzatváraní PZP zamlčal alebo nepravdivo uviedol zásadné informácie a dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa od zmluvy môže odstúpiť a zmluva zanikne. Prípadné poistné plnenie zo zmluvy si môže v plnej výške regresovať od vinníka.

Odcudzenie vozidla – na základe oznámenia skutočnosti príslušným orgánom: Poistná zmluva zaniká aj doručením oznámenia o krádeži motorového vozidla Polícii SR.

Čo potrebujete k výpovedi PZP

Pri podaní výpovede inak ako ku dňu výročia poistnej zmluvy musíte priložiť kópie dokumentov, ktoré dokazujú oprávnenosť výpovede. Ide o nasledujúce situácie:

 • zánik vozidla – doklad Potvrdenie o likvidácii motorového vozidla
 • zmena držiteľa vozidla – Kópia veľkého technického preukazu s uvedeným novým majiteľom
 • vyradenie vozidla z evidencie – doklad Potvrdenie o vyradení motorového vozidla z evidencie
 • odcudzenie vozidla – doklad Policajný protokol o krádeži vozidla

Fingo.sk PZP porovnávač

Na čo by ste nemali pri vypovedaní zmluvy zabúdať

Ak rušíte poistnú zmluvu mimo výročie, požiadajte o vrátenie zvyšku poistného. Od poisťovne by ste si mali vyžiadať aj potvrdenie o bezškodovom priebehu. Myslite tiež na to, že trh sa neustále mení, a preto si overte, ktorá poisťovňa vám poskytne najvýhodnejšie PZP. Na našej stránke nájdete kalkulačku, kde si možnosti a ceny rýchlo overíte.

Kedy dochádza k ukončeniu zmluvy PZP

K výpovedi PZP štandardne dochádza, keď nastala udalosť zadefinovaná vo všeobecných poistných podmienkach ako dôvod na výpoveď. Napríklad, ak predáte auto, ktoré ste na polícii prepísali 10. 10. 2021, ale výpoveď pošlete 1. 11. 2021, poisťovňa zruší zmluvu k 10. 10. 2021 a vráti vám alikvotne poistné.

Poisťovňa môže tiež stanoviť tzv. ochrannú lehotu, po uplynutí ktorej dochádza k výpovedi. Táto lehota začína plynúť dňom riadneho oznámenia výpovede a jej dĺžka je štandardne stanovená na 8 dní.

TIP: Nie ste si istý, ako vypovedať PZP? Kontaktujte nás na 0800 60 10 60. Pomôžeme vám vyplniť formulár a zorientovať sa v zákonných povinnostiach. Vo FinGO.sk vám porovnávame ceny PZP vo všetkých poisťovniach a poradíme aj ohľadom havarijného poistenia. 

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Nezaradené Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať

Najčítanejšie články

Najnovšie články