Šťastný život - Allianz poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 19x

Životné poistenie od Allianz

Minimálne poistné:

25€/mesačne (resp. 60€/ročne pri ročnej platbe)

Možné zľavy:

Závisia od počtu pripoistení (až do výšky 20%) a výšky poistného (až do výšky 20%), spolu až do výšky 40%. Zľavy sú uplatnené na celú zmluvu.

Benefity životného poistenia:

  • V rámci pripoistenie kritických chorôb klient získava zdarma genetické testy – NutriFit – genetickú analýzu DNA v hodnote 300 eur
  • Dvojnásobné plnenie pri vybraných druhoch rakoviny
  • V prípade smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode dvojnásobné plnenie
  • Ako v jedinej poistovni je možné sa poistiť až do 85 rokov veku a poistenie sa dá uzatvoriť pre osoby s vekom do 80 rokov.
  • Ako jedna z mála poisťovní kryje aj rizikové tehotenstvo a s tým súvisiacu PNku.
  • Asistenčné služby zabezpečia ľahší návrat do bežného života a uľahčia problémy s prípadnou hospitalizáciou, sú poskytované v rozsahu (ak sú dojednané):
preprava po hospitalizácii,
preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
rehabilitácia po hospitalizácii,
kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného

Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
  • Kritické choroby: 6 mesiacov od začiatku poistenia
  • Invalidita z dôvodu choroby: 24 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
  • PN: 2 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
  • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 2 mesiace ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb. Počet osôb na zmluve nie je obmedzený.

Pripodobnenie pripoistení:

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti s fixnou poistnou sumou
Poistenie Telefonická odborná poradňa
Rizikové životné poistenie
Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
Rizikové životné poistenie pre prípad akejkoľvek smrti za bežné poistné
Rizikové životné poistenie pre prípad smrti pre dvojicu poistných osôb
Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody
Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
Poistenie invalidity následkom úrazu
Poistenie kritických chorôb
Poistenie Allianz Best Doctors
Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
Poistenie Doktor+
Služba Asistent
Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
Poistenie chirurgického zákroku
Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity s klesajúcou poistnou sumou
Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity
Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti 

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby