Protect - NN poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 19x

Životné poistenie od NN

Minimálne poistné:

12€/mesačne

Možné zľavy:

dosiahnutie stanoveného limitu poistného po frekvenčnej zľave vo výške:
nad 300€/ročne (25€ mesačne/75€ štvrťročne/150€ polročne) – 10% zľava
nad 600€/ročne (50€ mesačne/150€ štvrťročne/300€ polročne) – 20% zľava

Benefity životného poistenia:

 • V prípade uzatvorenia kombinácie 3 pripoistení: smrteľný úraz, trvalé následky úrazu s progresívnym plnením a doba liečenia úrazu s progresiou, klient dostane ako bonus pripoistenie poúrazovej hospitalizácie
 • Možnosť poistiť si iba samotné riziko vzniku rakoviny, výhodne napríklad pre klientov so srdcovo cievnymi chorobami, vysokým tlakom alebo cukrovkou
 • Denné odškodné po úraze je odškodnenie hneď po nahlásení poistnej udalosti bez stanovenej minimálnej doby liečenia úrazu
 • Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu v období výplaty renty poisťovateľ k výročiu pripoistenia zvýši hodnotu renty o 5% z poistnej sumy platnej ku dňu vzniku poistnej udalosti
 • Pri smrti následkom úrazu ak je príčinou poistnej udalosti dopravná nehoda, klient získa bonus vo výške 100% dohodnutej poistnej sumy
 • Poistné plnenie až vo výške 150% poistnej sumy na kritické choroby pri terminálnom ochorení
 • S rastúcim postným je zo začiatku poistenie cenovo atraktívne hlavne pre mladých
 • Poistenie nesebestačnosti jedno z najpredávanejších poistení v zahraničí. Úlohou pripoistenia je zabezpečiť dostatok peňazí na poskytnutie potrebnej starostlivosti v prípade, že poistený sa o seba nevie postarať a je odkázaný na pomoc iných.
 • Poistné plnenie má podobu renty, ktorú je možné využiť na úhradu nákladov v sociálnych zariadeniach alebo na opatrovateľa do domácnosti.

Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 3 mesiace od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 18 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 3 mesiace (s výnimkou hospitalizácie úrazom)
 • Poistenie nesebestačnosti: 6 mesiacov

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb, maximálne dvoch dospelých a až 10 detí.

Pripodobnenie pripoistení:

Pripoistenie pre prípad smrti
Pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu
Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
Pripoistenie odškodného za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
Pripoistenie invalidného dôchodku z úrazu
Pripoistenie pre prípad invalidity
Pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých a pripoistenie pre prípad kritických chorôb dospelých a detí
Pripoistenie hospitalizácie
Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie
Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti
Pripoistenie pre prípad nesebestačnosti
Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného
Pripoistenie pre prípad odkázanosti dieťaťa na pomoc inej osoby
Pripoistenie pre prípad vybraných chorôb dieťaťa

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby