Fingo radí Osobné financie

Osobný bankrot: Poradíme vám, ako postupovať

nešťastný človek pred súdom

Štát už niekoľko rokov umožňuje zadlženým ľuďom vymaniť sa z tzv. „dlhovej pasce“ a prejsť s pomocou Centra právnej pomoci procesom osobného bankrotu formou konkurzu alebo splátkového kalendára. Najčastejšie sa ľudia rozhodnú pre osobný bankrot, keď nie sú schopní splácať nevýhodné pôžičky a rastú im úroky z omeškania. Následne sa dostávajú do platobnej neschopnosti a žiadajú o oddlženie. Ako sa môžete k pomoci dostať a aké podmienky musíte splniť?

Čo je to osobný bankrot

“Osobný bankrot“ je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Pojem „osobný bankrot“ neobsahuje žiadny právny predpis. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon“) pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatou je, aby ste sa zbavili dlhov, ktoré nie ste schopní splácať.

Doteraz požiadalo o bankrot 35- tisíc ľudí 

V minulom roku zbankrotovalo na Slovensku historicky najviac dlžníkov, a to viac ako 16- tisíc ľudí. Od uvoľnenia legislatívy v roku 2017 až doteraz skrachovalo takmer 35- tisíc ľudí. Záväzky, ktoré dlžníci žiadajúci o osobný bankrot zväčša majú, sa pohybujú v objeme minimálne 100- tisíc eur, pre zaujímavosť, maximálny dlh bol doteraz vo výške 5 miliónov eur. Rôzne sú aj počty exekučných konaní vedených voči dlžníkom, ktorí žiadali o osobný bankrot. Vo všeobecnosti sú tieto počty okolo 40 – 50 až 80 exekúcií. Osobitným prípadom je dlžník s 305 veriteľmi.

Aké sú podmienky osobného bankrotu

Od začiatku tohto roka došlo k úprave podmienok oddlženia. 

 • Predtým bolo podmienkou vyhlásenia konkurzu, aby mal dlžník exekúciu na svoj majetok. Táto podmienka sa po novom spresnila a už ide o exekúciu, ktorá trvá minimálne jeden rok. Cieľom zmeny bolo sťažiť možnú špekuláciu nepoctivých dlžníkov, ktorí napríklad uznaním dlhu vedeli veľmi rýchlo privodiť splnenie podmienok pre osobný bankrot.
 • Celý proces sa po novom nerozdeľuje na konkurz a samotné oddlženie. Dlžníci si môžu vybrať, či sa budú zbavovať svojich dlhov konkurzom alebo formou splátkového kalendára. 
 • Rovnako sa už nevyžaduje žiadna trojročná skúšobná doba a pribudla nepostihnuteľná hodnota obydlí predstavujúca sumu, ktorú si ľudia môžu uchrániť a použiť ju na zabezpečenie bývania. Nariadením vlády bola stanovená do výšky 10- tisíc eur vyplácaných v mesačných intervaloch po 250 eur.
 • Zaviedlo sa, že rozhodnutie o zrušení oddlženia sa má publikovať obdobne ako rozhodnutie o oddlžení dlžníka. Veritelia tak už nie sú odkázaní len na vyhľadávanie zrušených oddlžení v registri diskvalifikácií.

smutní rodičia a dieťa sedia pri stole

Ako vyhlásiť osobný bankrot

Ak sa rozhodnete pre osobný bankrot, môžete si zvoliť, či vyhlásite konkurz alebo požiadate o splátkový kalendár. S oboma formami sa obrátite na Centrum právnej pomoci, a to buď telefonicky, mailom alebo osobne podľa miesta trvalého pobytu.  

Centrum právnej pomoci bude od vás vyžadovať tieto dokumenty: 

 • zoznam majetku
 • zoznam spriaznených osôb
 • zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý  ste vlastnili v posledných troch rokoch
 • životopis s opisom aktuálnej životnej situácie
 • vyhlásenie o platobnej neschopnosti
 • doklad preukazujúci vedenie exekučného alebo iného vykonávacieho konania nie starší ako 30 dní (potvrdenie od exekútora alebo internetový výpis z centrálneho registra exekúcií)

Súd je povinný do 15 dní od doručenia vášho návrhu rozhodnúť. Môže návrh odmietnuť alebo vyhlási konkurz, resp. vám určí splátkový kalendár. Týmto rozhodnutím vám poskytuje ochranu pred veriteľmi. Priamo v tomto rozhodnutí ustanoví, že sa zbavujete dlhov, zároveň ustanoví správcu a vašich veriteľov vyzve, aby prihlásili svoje pohľadávky. Týmto v podstate dochádza k vášmu oddlženiu.

Konkurz a splátkový kalendár – aký je medzi nimi rozdiel

Konkurz

Tento spôsob oddlženia je v súčasnosti najvyužívanejší, nemusíte mať majetok ani príjem. Pokiaľ však nejaký majetok máte, speňaží sa vám a prídete oň. Oddlženie formou konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy ako je ich majetok, resp. ak nemajú žiadny majetok a majú nízky alebo žiadny príjem.

Po vyhlásení oddlženia súdom sa zastavujú všetky exekučné konania, okrem výnimiek uvedených vyššie, a dlžníkovi už nie je možné zrážať z príjmu žiadne peniaze. Taktiež vyhlásením oddlženia zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Ako postupovať

Telefonicky alebo osobne si zarezervujete termín konzultácie podľa miesta trvalého bydliska. V konaní o oddlžení musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 • osvedčíte, že je voči vám vedené aspoň jedno exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie, ktoré prebieha minimálne 1 rok. Potrebujete k tomu doklad nie starší ako 30 dní,
 • nie sú tu zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz,
 • uzavriete s Centrom Zmluvu o pôžičke a dohodu o splátkach

Po splnení všetkých podmienok vám vydá Centrum rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc, ktoré vám doručí. Následne vo vašom mene podá návrh na vyhlásenie konkurzu. 

Splátkový kalendár

Tento spôsob oddlženia je vhodný pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. Pri splátkovom kalendári vám zostáva celý majetok. Podmienkou, okrem už uvedených, je zaplatenie sumy cca 700 eur, ktorá pozostáva z 500 eur na preddavok správcu konkurznej podstaty a cca 200 eur advokátovi, ktorého vám určí Centrum. Advokáta si môžete vybrať sami alebo výber necháte na Centre. 

budík a eurá

Ako postupovať

 • Pri oddlžení splátkovým kalendárom musíte byť zastúpený advokátom. 
 • Ak splníte všetky podmienky, súd vám po doručení návrhu do 15 dní poskytne ochranu pred veriteľmi (najdlhšie na tri roky), ustanoví správcu a uloží vám povinnosť, aby ste na účet správcu zložili preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania. 
 • Správca má potom 45 dní odo dňa zloženia preddavku, aby preskúmal vaše pomery a zostavil vám návrh splátkového kalendára.
 • Splátkový kalendár sa určuje tak, aby ste splatili minimálne 30 % všetkých svojich dlhov do 5 rokov. Súd primerane určí, koľko percent v rozpätí od 30 % do 100 % vašich nezabezpečených dlhov budete musieť  uhradiť. 
 • Rovnako, ako pri konkurze, aj pri splátkovom kalendári sa zastavujú všetky exekučné konania, ktoré sú voči vám vedené voči dlžníkovi. Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení exekúcií.

Na čo sa osobný bankrot nevzťahuje?

Je niekoľko druhov finančných záväzkov, na ktoré sa osobný bankrot nevzťahuje.

 • Dlhy z výživného
 • Zabezpečená pohľadávka, napríklad hypotéka
 • Pohľadávka, ktorú musíte uhradiť za spôsobené škody
 • Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi
 • Peňažný trest podľa Trestného konania
 • Nepeňažné pohľadávky
 • Pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci

Kategórie

Banky na Slovensku Cestovné poistenie Finančné správy Fingo radí Fingopédia Hypotéky Investície Napísali o nás Neživotné poistenie Novinky Fingo Osobné financie Pandémia Podnikateľské úvery Poistenie auta Poistenie majetku Reality Život vo FinGO.sk Životné poistenie

Mohlo by vás zaujímať