Budúcnosť Komplet - Aegon poistenie

Pre zobrazenie ceny
prosím vyplňte formulár

Už hodnotené 12x

Životné poistenie od Aegon

Minimálne poistné:

16€/mesačne

Možné zľavy:

 • Zľava za frekvenciu platenia: štvrťročne 1%, polročne 3% a ročne 5%
 • Zľava za predpis poistného na zmluve a to až 25% pri poistnom viac ako 70€ mesačne (5% ak je poistné viac ako 25€, 8% viac ako 40€, 12% viac ako 40€, 20€ viac ako 60€)

Benefity životného poistenia:

 • Moderné kritické choroby III. generácie, v ktorých dochádza k plneniu nie za diagnózu, ale za obmedzenia, ktoré klienta postihli. Príkladom je strata vodičského preukazu kvôli diagnóze.
 • Navýšenie poistnej sumy vo výške 20 % pre doplnkové poistenie: úmrtia, úmrtia s klesajúcou poistnou sumou, invalidity s jednorazovou výplatou, invalidity alebo úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie neplodnosti ako jediná poisťovna v SR
 • Atraktívne pripoistenia úmrtia v prípade infarktu resp. mozgovej príhody
 • Úmrtie v dôsledku úrazu je bez výluk na úrazy v dôsledku epileptického záchvatu, v dôsledku duševnej poruchy, manipulácia so zbraňou vo voľnom čase
 • Pri poistení invalidity s rentou do 500€ pri poistnej udalosti nebude poisťovňa skúmať príjem poisteného ani iné plnenia z poistenia invalidity poisteného v čase poistnej udalosti ani prípadný invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Pri poistnej udalosti už poistený nemusí predkladať doklady o príjme ani doklady o iných plneniach. Poistenému takisto nebude krátené poistné plnenie z dôvodu nadpoistenia.

Čakacie doby:

Ide o obdobie od začiatku poistenia, kedy nevzniká v prípade poistnej udalosti nárok na poistné plnenie. Nárok na plnenie vzniká až po skončení čakacej doby.
 • Kritické choroby: 6 mesiacov od začiatku poistenia
 • Invalidita z dôvodu choroby: 24 mesiacov (neuplatňuje sa pri úraze, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • PN: 3 mesiace (s výnimkou PN úrazom, ktorý nastal po začiatku poistenia)
 • Hospitalizácia z dôvodu choroby: 6 mesiacov ( s výnimkou hospitalizácie úrazom)

Pridanie rodinných príslušníkov:

Je možné kedykoľvek k výročiu platby, rovnako je možné aj odpoistiť niekoho z poistených osôb. Max 7 poistených osôb na jednej poistnej zmluve.

Pripodobnenie pripoistení:

Doplnkové poistenie prevzatia platenia poistného v prípade invalidity
Doplnkové poistenie oslobodenia od platenia poistného
Doplnkové poistenie invalidity s rentovou výplatou
Doplnkové poistenie invalidity s jednorazovou výplatou
Doplnkové poistenie invalidity a smrti s klesajúcou poistnou sumou
Doplnkové poistenie úmrtia
Doplnkové poistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
Doplnkové poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu
Doplnkové poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku infarktu srdca alebo mozgovej príhody
Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu
Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu
Doplnkové poistenie doby nevyhnutnej liečby úrazu PLUS
Doplnkové poistenie operácie v dôsledku choroby
Doplnkové poistenie najčastejších závažných chorôb
Doplnkové poistenie následkov závažných chorôb alebo úrazov
Doplnkové poistenie závažných chorôb II
Doplnkové poistenie závažných chorôb pre ženy
Doplnkové poistenie závažných chorôb pre mužov
Doplnkové poistenie práceneschopnosti
Doplnkové poistenie hospitalizácie
Doplnkové poistenie závažných chorôb pre deti
Doplnková služba Diagnose.me

Možnosť vykonať zmeny:

Je možné k výročiu platby